Privacy

​i8 respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u hen verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyreglement i8

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in

enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt

geplaatst en informatie over uw bezoek aan de i8 internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene

Verordening Gegevensbescherming).

 

1. Toelichting op het Reglement

i8 mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De

Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze

wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft i8 de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door

i8 worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

i8 vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft i8 in dit Reglement een

toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en

voor de verwerking van welke gegevens i8 expliciet om uw toestemming moet

vragen.

 

2. De persoonsgegevens die i8 gebruikt en het doel van het gebruik

i8 verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van i8,

de website bezoekt, een werknemer van i8 bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven

van i8 of via het contactformulier contact met ons opneemt. i8 verzamelt

uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met i8 sluiten financieel en administratief te

kunnen afhandelen;

• onze dienstverlening te kunnen leveren;

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

• u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

i8 houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze

gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;

• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;

• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich

interesseren;

• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de

hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld

om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich

interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

i8 verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de i8 organisatie,

tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die i8 met u

heeft gesloten;

• u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het

plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

i8 verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit

houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel

waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze

overeenkomstig de wet en dit Reglement.

• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van i8

worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens

worden door i8 beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging

bestaat:

• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te

loggen in het digitale systeem.

• de medewerkers van i8 hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van

alle aan i8 verstrekte persoonsgegevens;

i8 heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte

systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een

goede administratie. i8 hanteert een termijn van twee jaar na de laatste

aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan

een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal i8 zich aan de

voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u

verwerkt worden en met welk doel;

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy

van een ander daardoor niet wordt geschaad;

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig

mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)

verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als

het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de

gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van

uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op [email protected]

aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan

zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt

binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van i8.

 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u

contact met i8 opnemen en probeert i8 er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct

marketing door i8? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal i8 ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk

en zorgvuldig omgaan.

 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van i8.

 

Privacyreglement i8 versie april 2018